panel BRD21

Menu 2021

Patronat Honorowy

 

maopolska logo

 

KRBRD

GDDKiA

LogotypMIpoziom

Patronat

spc

pg w i l i s kolor 01

KRZDP

CIBRD logo RGB

bezpiezny krk wersja podstawowa rgb

Logo konwent Dyrektorow bez napisow

Klir logo

WMRBRD LOGO BIG v1

GITD

IBDiM

logo OIGD kolor pion

 

ITS

Partner Specjalny

lug light factory RGB

Partnerstwo

Logo Krakow C rgb

Partnerzy

 

saferoad logo payoff

GL OPTIC LOGO CLAIM apla 600x320px page 001

klotoida

Patronat Medialny

 

Logotyp Edroga

RK logo

 

Logo krakow pl H cmyk

Mirosław Bajor

Podstawowe statystyki bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w czasie ograniczeń mobilności w związku z pandemią koronawirusa.

Okres analizy: 16 marca – 20 kwietnia 2020 r. Lata 2015-2020.

Opracowano na podstawie danych otrzymanych z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Natężenie ruchu drogowego.

W pierwszych tygodniach po wprowadzeniu poważnych ograniczeń mobilności na sieci dróg krajowych natężenie ruchu samochodów osobowych zmalało o około 50%, zaś ciężarowych o ok. 20%. Na autostradzie A4 Kraków – Katowice ruch samochodów osobowych zmalał o 60%, a ciężarowych o 20%. Analiza przeprowadzona przez Łukasza Grygę, dyrektora Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu w Urzędzie Miasta Krakowa wykazała, że dobowy spadek natężeń ruchu pomiędzy drugą połową lutego i drugą połową marca 2020 r. na głównych ulicach Krakowa wyniósł od 20% do 40%, a na mniej istotnych trasach od 40% do 70%. Zapewne podobnie było w całym kraju.

Liczba wypadków.

Na wykresie 1 przedstawiono dzienne liczby wypadków drogowych w okresie od 16 marca do 20 kwietnia od 2015 r. do 2020 r. Średnia liczba wypadków z ok. 77, które odnotowano średnio w latach 2015-2019 spadła w roku 2020 do ok. 31, tj. o ok. 60%. Średnia liczba wypadków w tym okresie 2019 r. wynosiła ok. 74, spadła więc w 2020 r. o ok. 58%.

w1 1

Wykres 2 przedstawia porównanie łącznej, narastającej liczby wypadków drogowych od 16 marca do kolejnych dni roku w latach 2015 - 2020. Do 20 kwietnia br. wydarzyło się 1 101 wypadków, o 1 725, tj. o ok. 61% mniej niż w analogicznym okresie w 2019 r. oraz o 1 669, tj. o ok. 60% mniej niż średnio w analogicznym okresie w latach 2015-2019.

w2 1

Liczba zabitych.

Na wykresie 3 przedstawiono dzienne liczby osób zabitych w wypadkach drogowych w okresie od 16 marca do 20 kwietnia w latach od 2015 do 2020. Średnia dzienna liczba osób zabitych w wypadkach drogowych w tym okresie wynosiła w 2020 r. ok. 4,4, co oznacza spadek o ok. 38% w porównaniu do 2019 r. oraz o ok. 35% w porównaniu do średniej z lat 2015-2019.

w3 1

Wykres 4 przedstawia porównanie łącznej, narastającej liczby osób zabitych od 16 marca do kolejnych dni roku w latach 2015 - 2020. Od początku bieżącego roku do 20 kwietnia zginęło 159 osób. Jest to o 96 osób, tj. o ok. 38% mniej niż średnio w analogicznym okresie w 2019 r. oraz o 87 osoby, tj. o ok. 35% mniej niż średnio w analogicznym okresie w latach 2015-2019.

w4 1

Ciężkość wypadków.

Wykres 5 przedstawia porównanie wskaźnika ciężkości wypadków, czyli liczby osób zabitych na 100 wypadków, w okresie od 16 marca do 20 kwietnia lat od 2015 do 2020. Wskaźnik ciężkości wypadków wyniósł w 2020 r. 14,4 osób zabitych na 100 wypadków. Jest to o ok. 51% więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku, dla którego wynosił ok. 9,6 oraz aż o ok. 63% więcej niż średnia wartość wskaźników w analogicznym okresie w latach 2015-2019, kiedy to wynosił 8,9.

w5 1

Wykres 5.1. obrazuje wielkości wskaźników ciężkości wypadków w całym okresie od 16 marca do 20 kwietnia lat od 2015 do 2020, bez pokazywania zmienności w tym czasie.

w5 1 1

Porównania zbiorcze liczb wypadków, zabitych oraz rannych.

Wykres 6 przedstawia porównanie stosunku skumulowanych liczb wypadków, zabitych oraz rannych w okresie od 16 marca do 20 kwietnia. W okresie drastycznego ograniczenia mobilności liczba wypadków obniżyła się do poziomu ok. 41%, liczba rannych do ok. 37%, a liczba zabitych tylko do ok. 62% wartości z roku 2019.

w6 1

Wykres 7 przedstawia takie samo porównanie jak poprzedni, również dla okresu od 16 marca do 20 kwietnia, ale w odniesieniu do wartości średnich z lat 2015-2019. W okresie drastycznego ograniczenia mobilności liczba wypadków obniżyła się do poziomu ok. 40%, liczba rannych do ok. 35%, a liczba zabitych tylko do ok. 65% wartości średnich z lat 2015- 2019.

w7 1

Miejsce wypadków.

Wykres 8 przedstawia udziały procentowe wypadków drogowych, które miały miejsce w obszarach zabudowanych oraz niezabudowanych. Nastąpił wyraźny, 27% wzrost udziału wypadków zlokalizowanych poza obszarem zabudowanym, który wyniósł w 2020 r. prawie 36%, wobec ponad 28% średnio w latach 2015-2019.

w8 1

Wykres 9 obrazuje udziały procentowe wypadków drogowych, które miały miejsce na odcinkach dróg o różnej dopuszczalnej prędkości jazdy.

w9 1

Udział liczby wypadków, które miały miejsce w obszarach o dopuszczalnej prędkości jazdy mniejszej niż 50 km/h utrzymał się na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych, ok. 8%.

Udział liczby wypadków, które miały miejsce w obszarach o dopuszczalnej prędkości jazdy równej 50 km/h zmniejszył się o ok. 12%, z ok. 63% średnio w latach 2015-2019 do ok. 55% w 2020 r. Udział liczby wypadków, które wydarzyły się w obszarach o dopuszczalnej prędkości jazdy równej 60 km/h wzrósł o ok. 58%, z ok. 2,5% średnio w latach 2015-2019 do ok. 4% w 2020 r. Liczebność wypadków w obszarach z limitem prędkości 60 km/h w 2020 r. wynosiła 44. Udział liczby wypadków, które miały miejsce w obszarach o dopuszczalnej prędkości jazdy równej 70 km/h wzrósł nieznacznie, o ok. 15%, z ok. 6% średnio w latach 2015-2019 do ok. 7% w 2020 r. Udział liczby wypadków, które miały miejsce w obszarach o dopuszczalnej prędkości jazdy 90 km/h wzrósł o ok. 27%, z ok. 18% średnio w latach 2015-2019 do ok. 23% w 2020 r. Udział liczby wypadków, które miały miejsce w obszarach o dopuszczalnej prędkości jazdy powyżej 90 km/h zmalał o ok. 5%, z ok. 2,7% średnio w latach 2015-2019 do ok. 2,5% w 2020 r. Liczebność wypadków w obszarach z limitem prędkości 60 km/h w 2020 r. wynosiła 28.

Jak widać na wykresie 10, udział wypadków na odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości jazdy do 50 km/h zmalał o ok. 10% z ok. 70% do ok. 63%. W największym stopniu zmienił się udział wypadków na odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości jazdy powyżej 50 km/h. Nastąpił tu wzrost o ok. 24%, z ok. 30% do ok. 37%.

w10 1

Rodzaj wypadków.

Wykres 11 przedstawia udziały procentowe poszczególnych rodzajów wypadków drogowych. Największy udział mają zderzenia boczne pojazdów. Średnio w latach 2015- 2019 wynosił on 32,0%. W 2020 r. wzrósł o 5% do wartości 33,6%. Udział najechań na pieszych zmalał aż o 38%, z poziomu 22,2 % do 13,7%. Wywrócenie się pojazdu to rodzaj wypadku, który po wzroście aż o 70% z pozycji piątej w rankingu najczęstszych rodzajów wypadków "awansował" na pozycję trzecią. Udział takich wypadków w 2020 r. wyniósł 12,2% względem 7,2% w latach poprzednich. Jeszcze więcej, bo aż o 80%, z 5,4% do 9,7% wzrósł udział najechań pojazdów na drzewo. Udział zderzeń tylnych zmalał o 38% z 13,3% do 8,2%.

w11 1

Udział zderzeń czołowych zmalał o 22% z 9,3% do 7,3%. Udział najechania na słup, znak, barierę ochronną, pojazd unieruchomiony, dziurę, wybój, garb, zaporę kolejową wzrósł aż o 81% 3,9% do 7,1%. Udział zderzeń innych wzrósł o 37% z 4,2% do 5,8%. Udział zdarzeń z pasażerami zmalał o 35% z 2,1% do 1,4%. Liczebność tego typu zdarzeń w 2020 r. wyniosła tylko 15. Największy wzrost, bo aż o 125%, odnotowano dla najechań na zwierzęta. Udział tego typu zdarzeń jest jednak ciągle najmniejszy. W 2020 r. było to 1,1%, wobec średniej w latach 2015- 2019 na poziomie 0,5%. W 2020 r. odnotowano tylko 12 wypadków spowodowanych najechaniem na zwierzę.

Wykres 12 przedstawia udział poszczególnych rodzajów wypadków po ich zagregowaniu w mniejszą liczbę grup. Po ujęciu wypadków typu: wywrócenie się pojazdu, najechanie na słup, znak, barierę ochronną, pojazd unieruchomiony, dziurę, wybój, garb, zaporę kolejową w jednej kategorii okazało się, że ich udział wśród rodzajów wypadków wyniósł w 2020 r. aż 31,0% i wzrósł względem średniej z lat 2015-1019 z 17% aż o 77%. Widać wyraźnie, że przy bardzo ograniczonej mobilności udział wypadków typu: najechanie na pieszego, zderzenia tylne i zderzenia czołowe istotnie (o ponad jedną trzecią) się zmniejszył.

w12 1

Sprawcy wypadków.

Wykres 13 przedstawia udziały procentowe liczby wypadków spowodowanych z winy kierujących, pieszych, współwiny oraz innych przyczyn. Udział liczby wypadków zawinionych przez kierujących w 2020 r. wyniósł 86,8% i był na podobnym poziomie co średnio w latach 2015- 2019, kiedy wynosił 86,5% i nieco niższym niż w 2019 r. kiedy wyniósł 87,8%. Udział liczby wypadków zawinionych przez pieszych w 2020 r. był na poziomie ok. 4,1%, czyli o ok. 43% niższym niż średnio w latach 2015- 2019, kiedy to wynosił średnio ok. 7,2%.

w13 1

Wykres 14 obrazuje udział poszczególnych przyczyn wypadków spowodowanych przez kierujących. Udział niedostosowania prędkości do warunków ruchu wyniósł w 2020 r. 30,2%, co oznacza wzrost względem średniej z lat 2015- 2019, kiedy to wynosił 23%, aż o prawie 32%. Udział nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu w 2020 r. wyniósł również 30,2% , co oznacza wzrost względem średniej z lat poprzednich z poziomu 28,2 czyli o ponad 7%. Udział nieustąpienia pierwszeństwa pieszym zmalał z poziomu 12,2% do poziomu 6,2%, czyli o prawie 50%. Udział niezachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami zmalał z poziomu 9,3% do poziomu 5,7%, czyli o prawie 39%.

w14 1

Wypadki w nocy.

22:00 – 6:00.

Wykres 15 przedstawia udział wypadków drogowych w godzinach od 22:00 do 6:00. Wynosił on w 2020 r. ok. 12,2 %, tj. aż o ok. 32% więcej niż średnio w latach 2015-2019. W obszarach zabudowanych (Wykres 16) udział wypadków w godz. 22:00 – 6:00 wynosił w 2020 r. ok. 10,6 %, tj. aż o ok. 34% więcej niż średnio w latach 2015-2019, zaś poza obszarami zabudowami (Wykres 17) ok. 15%, co oznacza wzrost o ok. 18%.

 w15 1

w16 1

w17 1

23:00 – 5:00.

Wykres 18 przedstawia udział wypadków drogowych w godzinach od 23:00 do 5:00. Wynosił on w 2020 r. ok. 9,2 %, tj. aż o ok. 27% więcej niż średnio w latach 2015-2019. W obszarach zabudowanych (Wykres 19) udział wypadków w godz. 23:00 – 5:00 wynosił w 2020 r. ok. 7,6 %, tj. o ok. 23% więcej niż średnio w latach 2015-2019, zaś poza obszarami zabudowami (Wykres 20) ok. 11,9%, co oznacza wzrost o ok. 27%.

w18 1

w19 1

w20 1

Wnioski.

Znaczny spadek natężeń ruchu (o ok. 50%) spowodował spadek liczby wypadków aż o ok. 60%, ale niestety znacznie mniejszy spadek liczby osób zabitych – tylko o ok. 35%. Bardzo istotnie, bo aż o ok. 63% wzrosła ciężkość wypadków, która w okresie od 16 marca do 20 kwietnia 2020 r. wyniosła aż 14,4 osób zabitych na 100 wypadków. Wydaje się, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy są większe prędkości pojazdów uczestniczących w wypadkach drogowych oraz większa liczba agresywnych i nieodpowiedzialnych zachowań kierujących.

Nastąpił wyraźny, 27% wzrost udziału wypadków zlokalizowanych poza obszarem zabudowanym, który wyniósł w 2020 r. prawie 36%, wobec ponad 28% średnio w latach 2015- 2019. Udział wypadków na odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości jazdy powyżej 50 km/h wzrósł o ok. 24% z ok. 30% do ok. 37%. Najbardziej znaczący jest wzrost udziału wypadków na odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości jazdy równej 90 km/h – z ok. 18% wzrósł do prawie 30%. W ujęciu procentowym najwięcej, bo aż o prawie 60% wzrósł udział wypadków na odcinkach dróg o limicie prędkości 60 km/h – prawdopodobnie były to wypadki w obszarach zabudowanych w nocy. Trzeba wziąć jednak pod uwagę stosunkowo niewielką liczbę takich wypadków, 44 oraz mały udział w zbiorze wszystkich wypadków, z ok. 2,5% średnio w latach 2015-2019 do 4% w 2020 r.

Udział wypadków typu: najechanie na pieszego, zderzenia tylne i zderzenia czołowe istotnie (o ponad jedną trzecią) się zmniejszył. Wynika to zapewne głównie z mniejszego prawdopodobieństwa spotkania na kierunku kolizyjnym innego uczestnika ruchu. O 77%, do poziomu ponad 30% ogółu wypadków, wzrósł udział wypadków typu: wywrócenie się pojazdu, najechanie na słup, znak, barierę ochronną, pojazd unieruchomiony, dziurę, wybój, garb oraz zaporę kolejową. Nasuwa się więc jeden podstawowy wniosek: kierujący prowadzili ze zbyt dużymi prędkościami, przekraczającymi ich umiejętności i/lub możliwości zapanowania nad kierowanym pojazdem. Jedynym pozytywem takiego stanu rzeczy jest fakt, że sprawcy tych wypadków krzywdzili głównie siebie, nie innych.

W analizowanym okresie odnotowano dość znaczne wzrosty udziału wypadków drogowych w godzinach nocnych. Wyniosły one od 18 do 34% w zależności od analizowanych zakresów godzin oraz obszarów zabudowanych bądź niezabudowanych.

* Wyrażamy zgodę na pobieranie wykresów i wykorzystywanie ich do własnych potrzeb z podaniem źródła.